Resettlement 1939

Katharina HARLOS1850

Name
Katharina HARLOS
Vornamen
Katharina
Nachname
HARLOS
Geburt 20. September 1850
Geburt 20. September 1850
Geburt einer Tochter
#1
Charlotte HARLOS
4. März 1876 (Alter 25 Jahre)
Geburt einer Tochter
#2
Katharine HARLOS
19. Oktober 1880 (Alter 30 Jahre)
Geburt eines Sohns
#3
Jakob HARLOS
26. August 1882 (Alter 31 Jahre)
Geburt einer Tochter
#4
Elisabeth HARLOS
2. April 1886 (Alter 35 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#1
Jakob BAUER
1. Februar 1896 (Alter 45 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#2
Georg BAUER
14. Juli 1900 (Alter 49 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#3
Gustav HARLOS
30. April 1901 (Alter 50 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#4
Charlotte HARLOS
8. November 1902 (Alter 52 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#5
Katharine HARLOS
30. Oktober 1905 (Alter 55 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#6
Peter BAUER
16. November 1905 (Alter 55 Jahre)
Geburt eines Enkelsohns
#7
Heinrich BAUER
27. Juni 1908 (Alter 57 Jahre)
Geburt einer Enkeltochter
#8
Sophie HARLOS
17. Januar 1912 (Alter 61 Jahre)
Tod
Tod
Notiz
REFN: 17914
Notiz
REFN7509